XE TẢI HYUNDAI

XE BEN HYUNDAI

XE TẢI TERACO

XE TẢI ISUZU

516.000.000
516.000.000
516.000.000
800.000.000
450.000.000
500.000.000
500.000.000

XE TẢI DAEWOO

1.565.000.000
1.720.000.000